Privacy verklaring

Op e-mailberichten of contactnameformulieren is de Wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijk karakter van elektronische communicatie van toepassing. Deze vormen van contactname en het (de) aangehechte bestand(en) zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van wie de naam wordt vermeld in het elektronische adres bovenaan in dit bericht. Als u een e-mailbericht per vergissing hebt ontvangen, vragen wij u de afzender meteen op de hoogte te brengen en dit bericht te vernietigen. Dit bericht bevat namelijk vertrouwelijke informatie en wij vestigen er uw aandacht op dat indien men daartoe geen toestemming heeft gekregen van alle andere, direct of indirect betrokken personen, niemand de informatie, identificatie of gegevens die met of zonder opzet werden verkregen, mag wijzigen, schrappen, kenbaar maken, opslaan of er enig gebruik van mag maken of met opzet kennis mag nemen van informatie van alle aard die via elektronische weg is verstuurd en die persoonlijk voor hem bestemd is.